Cropka, myśli

4 teksty (myśli) – auto­rem jest Crop­ka.

Dusza na­leży do świata nie do osoby. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 czerwca 2019, 17:32

Cza­sami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest nóż wy­ciąga­ny z pleców. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2019, 17:59

Cza­sem wol­ność ko­biety mieści się za­led­wie w tym, żeby ją prze­nieść przez po­le prze­rośniętych jak grzy­by po deszczu chwastów, nie przez próg. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2019, 21:33

Pętla

Dos­ta­je cza­sem człowiek bo­nus na le­kar­stwo prze­ciw­ko te­mu co zep­suła praca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 czerwca 2019, 12:34
Cropka

dusza należy do świata nie do osoby

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 14:45Cropka sko­men­to­wał tek­st W ludzkiej skórze czuję [...]

wczoraj, 14:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

wczoraj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 07:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

przedwczoraj, 15:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Ból jest do zniesienia. [...] 

przedwczoraj, 15:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Wyobraź so­bie, że umierasz, [...]

przedwczoraj, 13:25Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za [...]

przedwczoraj, 13:16tallea sko­men­to­wał tek­st Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za [...]

przedwczoraj, 12:46Cropka sko­men­to­wał tek­st W ludzkiej skórze czuję [...]

przedwczoraj, 12:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Paradoks to jest związać [...]